Job: Bijzonder hoogleraar Europese vroegmoderne ideeëngeschiedenis (Radboud Universiteit Nijmegen; Deadline 18 april)

31 maart 2016

De Radboud Universiteit Nijmegen zoekt een Bijzonder hoogleraar Europese vroegmoderne ideeëngeschiedenis (0,2 fte; onbezoldigd).

U doet onderzoek naar en geeft onderwijs over de vroegmoderne Europese ideeëngeschiedenis, met een accent op de geschiedenis van de filosofie. U bent werkzaam bij de leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis van de Faculteit der Letteren, met de opdracht om een stimulerende brugfunctie te vervullen in het onderzoek op het gebied van de vroegmoderne ideeëngeschiedenis aan de Faculteit der Letteren (FdL) en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR).

Voortbouwend op de Nijmeegse onderzoekstraditie op het terrein van de ‘Republiek der Letteren’, versterkt u het onderzoeksprofiel van de leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis (FdL), het Center for the History of Philosophy and Science (FFTR), het onderzoeksprogramma ‘Competing Worldviews’ (FFTR), het Institute for Historical, Literary and Cultural Studies (FdL) en het interfacultaire onderzoeksprogramma ‘Europe and Its Worlds’ (FdL en FFTR).

Om deze doelstellingen te bereiken bent u (mede) organisator van congressen, symposia en andere wetenschappelijke activiteiten, publiceert u over uw onderzoeksresultaten, trekt u onderzoeksmiddelen aan en werft en begeleidt u (buiten)promovendi. Binnen de opleidingen geschiedenis en filosofie verzorgt u incidenteel hoor- en werkcolleges en scriptiebegeleiding op BA- en MA-niveau.

Werkomgeving

De Faculteit der Letteren telt vijfhonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Institute for Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt opleidingen voor ca. vierentwintighonderd studenten, verdeeld over tien afdelingen.

De bijzondere leeropdracht is ingesteld door de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting. Deze stichting is opgericht in 1961 ter bevordering van de bestudering van de vroegmoderne ideeëngeschiedenis. Behalve door het verstrekken van subsidies voor de uitgave van wetenschappelijke publicaties en de organisatie van congressen, tracht de stichting haar doelstelling ook te verwezenlijken door de instelling van bijzondere leerstoelen. Sinds 1985 heeft de stichting leerstoelen ingesteld aan de Universiteit Leiden (A. Hamilton, 1985-2005), Universiteit Utrecht (T. Verbeek, 1993-2005), en de Erasmus Universiteit Rotterdam (H. Nellen, 2009-2014). Sinds 2015 bekleedt F.J. Dijksterhuis de leerstoel aan de VU.

Wij verwachten

Gezocht wordt naar een kandidaat die:

 • gepromoveerd is op het gebied van de vroegmoderne ideeëngeschiedenis;
 • een vooraanstaande positie inneemt binnen de internationale onderzoeksgemeenschap op dit terrein, blijkend uit toonaangevende internationale publicaties, key note lezingen en een actieve rol in internationale samenwerkingsverbanden;
 • vertrouwd is met zowel het historische als het filosofische onderzoek op dit terrein;
 • in staat is om interdisciplinaire verbindingen te leggen, interfacultaire samenwerking te stimuleren en ook anderen daartoe te motiveren;
 • de Engelse taal uitstekend beheerst en dit kan aantonen door leservaring en/of het overleggen van een Cambridge Certificate of Proficiency in English, dan wel zich verplicht dit binnen twee jaar te behalen;
 • de Nederlandse taal uitstekend beheerst, dan wel zich verplicht om de Nederlandse taal binnen twee jaar te leren (C1-niveau);
 • vertrouwd is met het Nederlandse universitaire systeem, en bereid is daarin volgens de geldende regels en gewoontes te participeren;
 • ervaring heeft met het aanvragen van onderzoeksmiddelen uit de tweede en/of derde geldstroom;
 • een inspirerend en uitdagend docent is, met ervaring op BA en MA niveau en bij voorkeur beschikkend over de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), en resultaten van onderzoek ook op een aanstekelijke manier kan uitdragen aan een breed publiek.

Wij bieden

 • aanstelling: 0,2 fte;
 • de bijzondere leeropdracht is onbezoldigd. De Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting stelt een onkostenvergoeding ter beschikking van €5000 per jaar. De faculteit biedt voorzieningen, die voor het goed functioneren van de leerstoelgroep noodzakelijk zijn;
 • in eerste instantie wordt de leeropdracht ingesteld voor een periode van drie jaar, met mogelijke verlenging van vijf jaar;
 • het UFO-functieprofiel Hoogleraar 2 is op deze functie van toepassing.

Overige informatie

Gezien de samenstelling van het hoogleraren corps binnen de Faculteit der Letteren worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Meer weten?

Meer over de inhoud van de vacature: prof. dr. W.J.H. Furnée, hoogleraar Telefoon: 024 3612944 E-mail: j.furnee@let.ru.nl

Interesse?

Solliciteer (ter attentie van prof. dr. M.J.P. van Mulken, decaan Faculteit der Letteren) uitsluitend via onderstaande button ‘Solliciteer’. Uw sollicitatie dient de volgende bijlagen (uitsluitend deze) te bevatten:

 • motivatiebrief
 • cv, inclusief de namen van drie referenten

Het verzorgen van een proefcollege kan deel uit maken van de procedure. Voor meer informatie over uw sollicitatie: 024 3611173.