Furmerius, Bernardus (1542-1616)

31 maart 2010

I. Biografie

Bernardus Gerbrandi Furmerius (*Leeuwarden 20-10-1542, † Leeuwarden 6-8-1616) was een leerling van Suffridus Petri. Na studie in onder meer Bazel werd hij in 1597 door de Staten van Friesland benoemd tot historieschrijver.

II. Geschriften

Als historieschrijver was hij in veel opzichten verdediger van zijn voorganger en leermeester Suffridus Petri, maar week hij ook van diens historische inzichten af , vooral in zijn houding ten opzichte van de historische traditie (Waterbolk).

III.Werken

Emblemata:

  • De rerum usu et abusu auctore Bernardo Furmerio Phrysio. Antwerpen, 1575. Herdruk: Leiden en Antwerpen, 1585. (Ten dele gereproduceerd, ten dele vertaald door D.V. Coornhert in: Recht ghebruyck ende misbruyck van tydlycke have).

Historiografie:

  • Bellum Salicum trimestre Provinciarum Foederatarum anni 1597. Franeker, 1598 (Knuttel 999)
  • Peroratio contra Ubbonem Emmium Fris. Gretan. Scholae Gruninganae rectorem. Franeker, 1603.Achter: Suffridus Petri, Apologia… Frisiorum. (Herdruk Franeker, 1699)
  • Hyperaspistes apologiae de origine et antiquitatibus Frisiorum ad Ubbonem Emmium …. Leeuwarden, 1604.
  • Annalium Phrisicorum libri tres. Franeker, 1609. » Annalium Phrisicorum trias altera. Franeker, 1612.
  • Annalium Phrisicorum trias tertia … post mortem auctoris edita a Pierio Winsemio. Leeuwarden, 1617.
  • Chronicon Iohannis de Beka … usque ad annum 1345 expletumappendice deducta ad annum Christi 1574 auctore Suffrido Petri …Bernardus Furmerius … recensuit et notis illustravit. Franeker, 1611.

Autobiografie:

  • Diarium Furnerii : dagboek van Bernardus Gerbrandi Furmerius, 1603-1615, landsgeschiedschrijver van Friesland, inl., ed. en vert (uit het Latijn) D.W.Kok; annot. Onno Hellinga. Leeuwarden, 2006

IV. Literatuur

BHAPB 1972, G. A. Wumkes, Bernardus Furmerius’Emblemen, in diens: Paden fen Fryslân, Bolsward, I,1932, 146-152, D.W.Kok,‘Een late roeping:het leven van de historicus Furmerius’, in:De Vrije Fries, 76 (1996),55-66,E.H.Waterbolk,Twee eeuwen Friese geschiedschrijving.Groningen, 1952.

[S.Sybrandy]

Citeerinstructie:

S. Sybrandy,‘Bernardus Furmerius’ in: Jan Bloemendal en Chris Heesakkers, eds., Bio-bibliografie van Nederlandse Humanisten. Digitale uitgave DWC/Huygens Instituut KNAW (Den Haag 2009). www. dwc.huygensinstituut.nl