Oproep: Bate uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-fonds (Deadline: 1 februari 2017)

18 oktober 2016
Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft besloten de bate van maximaal € 15.000 die in het jaar 2017 door de Maatschappij uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-Fonds zal worden verleend, te besteden ter bevordering van het onderzoek in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen incl. die van de Wiskunde, Geneeskunde en Techniek.

Tot het ontvangen van de bate komen in aanmerking personen, alsmede al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen. Aanvragen tot het verkrijgen van de bate dienen vóór 1 februari 2017 te worden gezonden aan de secretaris natuurwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. dr. A.P. IJzerman via secretaris@khmw.nl, met inachtneming van de volgende bepalingen:

De aanvraag omvat:
  1. de naam, voornamen, woonplaats en werkkring van de aanvrager, en wanneer het een instelling betreft, een duidelijke aanduiding daarvan;
  2. een omschrijving van het doel waartoe de bate zal worden besteed;
  3. een zo nauwkeurig mogelijke begroting van de kosten;
  4. al datgene, wat de aanvraag nader kan toelichten.
Nadrukkelijk nodigt de Maatschappij ook vrouwen uit te reageren. De beslissing over de toekenning van de bate berust bij de Algemene Vergadering van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, welke in mei 2017 wordt gehouden. Hierna ontvangen allen die een aanvraag hebben ingediend schriftelijke mededeling omtrent de toekenning. Over de voortgang van het onderzoek, waartoe de bate verstrekt werd, dient ten minste eenmaal per jaar aan het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te worden gerapporteerd. Bij publicatie van de resultaten van het onderzoek, waartoe de bate verstrekt werd, is de begunstigde gehouden de ondersteuning van het Langerhuizen-Fonds te vermelden, en de Maatschappij een exemplaar van de publicatie(s) te zenden. Bij de selectie voor toekenning van de bate zal gelet worden op de mate waarin de aanvraag geacht mag worden een bijdrage te leveren aan het omschreven vakgebied met bijzondere aandacht voor originaliteit. Gegeven de beperkte financiering vanuit het fonds zal tevens worden beoordeeld of het voorstel tot resultaat kan leiden en mogelijk elders financierbaar is. A.P. IJzerman, secretaris natuurwetenschappen