[Call for Applications] Vierde lichting van de ‘jonge Isis-kring’ Horus (Deadline 19 april 2016)

13 april 2016

In april 2014 is rondom de redactie van het internationaal wetenschapshistorisch tijdschrift Isis een groepje wetenschapshistorici-in-wording van start gegaan onder de naam Horus. Tussen 1 juli – toen de redactie in Utrecht aan haar werkzaamheden begon – en nu heeft een zestal leden van Horus ervaring opgebouwd als redactie-assistent. Intussen is de tijd gekomen voor alweer een nieuwe lichting masters-studenten en promovendi in de geschiedenis van de natuurwetenschap om naar het lidmaatschap van Horus te dingen. Wanneer er op een gegeven moment vacatures ontstaan, komen de nieuwe Horus-leden als eersten voor een assistentschap in aanmerking.

Lidmaatschap van Horus

Horus fungeert als een ‘jonge Isis-kring’, die van tijd tot tijd op het redactiekantoor of op andere geschikte plekken bijeenkomt om met de redactie over allerlei lopende zaken rond het tijdschrift van gedachten te wisselen. Zo krijgen de leden van de kring (en de assistenten al helemaal) inzicht in hoe de wetenschap functioneert van dag tot dag: je komt er achter hoe het in een internationaal wetenschappelijk toptijdschrift van manuscript tot artikel komt, en van boek tot recensie.

Hoe kun je nu tot alweer de derde lichting van Horus doordringen (eigenlijk lichting 3b)? Allereerst stuur je uiterlijk dinsdag 19 april, 9 uur in de ochtend, een berichtje met een beknopte motivatie aan het adres , onder vermelding in het ‘subject’ van ‘Horus-3b’. Je vermeldt daarin ook of je in principe in een redactie-assistentschap geïnteresseerd zou zijn (een vereiste is dat niet). Als de redactie constateert dat je inderdaad tot de doelgroep behoort, sturen we je vrijdag 22 april de tekst toe van een ooit bij Isis ingediend en beoordeeld manuscript. Tegelijk ontvang je de ‘Guidelines for Referees’ die we altijd meezenden aan de externe beoordelaren van de meer dan honderd manuscripten die jaarlijks bij ons binnenkomen. De bedoeling is nu dat je het toegestuurde manuscript (iedereen ontvangt dezelfde tekst) grondig leest, je er een beredeneerd oordeel over vormt, en je beoordeling conform de richtlijnen neerlegt in een leesrapport.

Beoordeling van wetenschappelijke artikelen

Bij wetenschappelijke tijdschriften laat de redacteur zijn beslissingen over al dan niet publiceren van een manuscript in hoge mate bepalen door de leesrapporten die hij ontvangt; met het manuscript dat je te beoordelen krijgt, is het ook zo gegaan. Het wetenschappelijk beoordelingsproces vindt in de regel ‘double-blind’ plaats — de beoordelaar weet niet wie de auteur van het manuscript is, en andersom. Wanneer de redacteur eenmaal een beslissing heeft genomen, stuurt een assistent die op aan de auteur, samen met een korte motivering van die beslissing en ook met de anoniem gemaakte leesrapporten (bij Isis zijn dat er meestal twee, soms drie).

De bedoeling is nu dat je in jouw leesrapport deze gang van zaken zo goed mogelijk navolgt. Je geeft er dus blijk van te beseffen waar de redacteur het voor nodig heeft, en ook dat de inhoud ervan woord voor woord bij de auteur van het beoordeelde manuscript terecht zou komen.

Workshop

Het leesrapport dat je in je beste Engels schrijft en uiterlijk om 9 uur in de ochtend van dinsdag 10 mei opzendt naar het emailadres van Isis is er dus niet om gepubliceerd te worden (dat gebeurt natuurlijk nooit met een leesrapport), maar wel om op vrijdag 13 mei van 13 tot uiterlijk 17 uur gezamenlijk kritisch door te nemen. We laten namelijk vóór die bijeenkomst alle door ons uitgekozen leesrapporten ter kennisneming en bestudering circuleren onder de geselecteerde deelnemers. Die selectie vindt plaats om het aantal deelnemers aan de workshop tot maximaal tien te beperken; dit omdat bij grotere deelname te weinig van de individuele bespreking van elk afzonderlijk leesrapport terecht kan komen. Deze workshop, waaraan naast alle opstellers ook voor zover mogelijk de hele redactie deelneemt, houden we in het Nederlands. Dat is de voertaal op het redactiekantoor, waar overigens wel van iedereen een uitmuntende beheersing van het Engels wordt verwacht.

Nadere inlichtingen

Inlichtingen over wat deelname aan Horus sinds de oprichting feitelijk met zich mee heeft gebracht, kun je het best inwinnen bij de huidige redactie-assistenten, met name de Horus-leden Remco de Boer en Lara Bergers. Zij kunnen je uiteraard ook inlichten over de inhoud van een assistentschap. Formeel zit het zo: de assistenten komen voor de duur van hun aanstelling in dienst van de faculteit Geesteswetenschappen aan de UU, en worden gesalarieerd naar de regels die in de faculteit voor dergelijke functies van kracht zijn. Er zijn 2 boekrecensie-assistenten en 1 manuscript-assistent, tot een totaal van 1 fte. De taakomschrijvingen luiden als volgt: “Contact potential book reviewers; order books for review; enter information into database,” respectievelijk “Processes submitted manuscripts; contacts potential referees; processes their reports and assembles files for review by Editor; sends out referee reports and Editor’s covering letter; processes completed Eloges, letters to the editor, and Focus sections.” Het dagelijks toezicht op de werkzaamheden van de assistenten wordt uitgeoefend door de Managing Editor. Voorzover hun resterende werktijd dat toelaat, betrekken we onze assistenten ook bij de meer rechtstreeks intellectuele activiteiten van het Isis-kantoor.

Wie komen in aanmerking?

Studenten van de Utrechtse Research Masters opleiding History and Philosophy of Science; Nederlandse en Vlaamse promovendi in de wetenschapsgeschiedenis; eventueel andere aankomende wetenschapshistorici (al dan niet gepromoveerd) die geen of nog geen vaste voet aan een universitaire instelling hebben verworven maar daar wel naar streven.

Naamgeving

George Sarton, die in 1912 te Gent Isis oprichtte, was bezeten van Egyptische godennamen; vandaar dat hij ook Osiris oprichtte (tegenwoordig het jaarlijks uitkomende broedertijdschrift van Isis) en in 1952 een boek publiceerde onder de titel Horus (naar de zoon van het echtpaar Isis en Osiris).